sTARTUp Day keskkonnahoidlikkuse kontseptsioon ja elluviimine (2021-2022)

Aeg: 26.-27.08.2021; 25.-26.08.2022; 15.-17.03.2023
Osalejate arv: 3000 (2021); 3900 (2022); 3200 (2023)
Koht: Eesti Rahva Muuseum (2021), Tartu Ülikooli Spordihoone (2022, 2023), TartuAcento tiim koostas sTARTUp Day’le tervikliku nägemuse suure ärifestivali keskkonnahoidlikumaks korraldamiseks. Kontseptsioon kattis kõiki peamisi keskkonnahoidlikkuse valdkondi, kuid keskendusime peamiselt jäätmetekke vähendamisele (sh korduskasutusele), jäätmekäitlusele ning erinevate ressursside raiskamise/kao vähendamisele. 2021. aastal tuli arvestada ka COVID-19st tulenevate piirangutega.

Oleme läbi aastate teinud tööd kolmes etapis: 

1) kontseptuaalse raamistiku loomine koos konkreetsete ettepanekutega (2021) ja eelneval aasta loodu detailsemad edasiarendused (2022); 

2) valdkondlike partnerite leidmine ja kokkulepped nendega; 

3) plaanide praktiline elluviimine koostöös sTARTUp Day tiimi ja partneritega, sh keskkonnavaldkonna andmete kogumine.

Olulisimad keskkonnahoidlikkuse tegevused ning arendused:

 • Tervikliku kontseptsiooni loomine järgnevate tegevussuundade lõikes: jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitlus, toitlustus, transport, energia ja ressursikasutus, mõju toimumispaigale.

 • Jäätmetekke vähendamine: keelatud oli igasuguste ühekordse kasutusega meenete, flaierite ja kinkide jagamine, lavade disainis ja ülesehituses kasutati juba varasemalt kasutusel olnud materjale ja elemente, enamust neist saab ka edaspidi uuesti kasutada, külastajate kaelapaelad koguti tagasi edaspidiseks korduskasutuseks. 2023. aastal piirati esmakordselt demoalal olevate ettevõtete poolt külastajatele jagatavate meenete, infomaterjalide hulka (maksimaalselt 3-5 erinevat liiki)

 • Alates 2021. aastast pakutakse sTARTUp Dayl sööke ja jooke ainult korduskasutatavatest nõudsest (nii konverentsipäevadel kui õhtusel peol).

 • Nii külastajatelt kui kauplejatelt, demo- ja partneraladelt koguti jäätmeid liigiti, korraldati liigiti äravedu ning jäätmekoguste analüüs. Liigiti kogumist toetas selge sildistus ja läbivalt sarnane tähistusgraafika.

 • sTARTUp Dayl ei müüda pudelivett, küll aga on alati mugavalt kättesaadavaks tehtud puhas kraanivesi (puhtad korduskasutustopsid veejaamade juures tasuta kasutamiseks).

 • Festivali kommunikatsioon hõlmas muuhulgas keskkonnasõbralike transpordiviiside tutvustamist kohale jõudmiseks ning ka teisi juhtnööre keskkonnahoidlikuks käitumiseks.

Tulemused:

 • Hinnanguliselt tekkis 2021. aasta sTARTUp Day’l 3x vähem segaolmejäätmeid inimese kohta kui 2020. aasta festivalil. 2022. aastal vähenes segaolmejäätmete hulk võrreldes eelneva aastaga veel kolmandiku võrra. 2023. aastal jäid jäätmekogused eelneva aastaga sarnasele tasemele.

 • Läbi aastate sTARTUp Dayl välditi ühekordsete nõude kasutamist järgnevates mahtudes:
  2021 - 7 000 tk
  2022 - 16 600 tk
  2023 - 15 000 tk
  Kaotsiminevate nõude osakaal iga-aastaselt väheneb, olles Eesti keskmisel tasemel (vaatamata sellele, et nõudele panti ei rakendata).

 • 2021. aastal välditi sTARTUp Day konverentsil ja peol korduskasutusnõudega ligi 7000 ühekordse nõu kasutamist (topsid, toiduanumad, söögiriistad), 2022. aastal ligi 16600 ühekordse nõu kasutamist.

 • Koostasime praktiliselt kasutatavad juhendmaterjalid ja eeskirjad, millega partnerid ja tiimiliikmed arvestasid (ehk kokkulepitud reegleid ei rikutud) ning mida saab tulevikus edasi arendada.

  • 2023. aastast viisime keskkonnajuhised koostöös sTARTUp Day tiimiga visualiseeritud ja lihtsamini loetavasse slaidide formaati.

 • Kogusime võimalikult täpsed andmed jäätmehulkade, kasutatud pandinõude, tarbitud energiakoguse kohta, et muuta aastate lõikes tulemused võrreldavaks.

 • Külastajate tagasisideküsitluse põhjal tõusis hinnang keskkonnategevustele 2023. aastal 8,8 punktini 10st (aastal 2020 oli 8,1, 2021. aastal 8,6, 2022. aastal 8,7). Sellega oli keskkonnahoidlikkus teine kõige kõrgemalt hinnatud valdkond nii sTARTUp Day 2022 kui 2023 festivalidel.

 • Jätkusuutlikkuse sammud (korduskasutusnõude kasutamise eelinfo, jätkusuutlikud transpordiviisid toimumispaikadesse) olid 2022. ja 2023. aasta sTARTUp Day kommunikatsioonis nähtavamad kui kunagi varem!


Tagasiside sTARTUp Day 2017-2021 juhilt Marili Vihmannilt: “sTARTUp Day 2021 tegi väga suure sammu edasi keskkonnasõbralikkuse suunas ja seda tänu Acentole. Nende kogemus, tahe kaasa mõelda ja professionaalne tegutsemine tegi meie elu palju lihtsamaks. Sellist teenust olen ürituskorraldajana ise väga kaua oodanud ja rõõm on näha, et seda teostavad inimesed, kellel silmad säravad."