Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise seminarid Pihkvas ja Peipsi piirkonnas

Aeg: 17.09 ja 23.10.2020 
Osalejate arv: 25 + 25 inimest
Formaat: hübriidkoolitus Pihkvas (online + osalejad kohapeal), koolituspäev Tartus
Toimumiskohad: Pihkva, Venemaa ja Tartu Loodusmaja

Koolitus oli osa Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 projektist “Green Mind". Korraldasime koostöös Tartu Loodusmajaga kaks seminari Peipsi piirkonna omavalitsustele ning ürituste korraldajatele eesmärgiga motiveerida neid astuma praktilisi samme sündmuste keskkonnahoidlikumaks läbiviimiseks.

Pihkva seminari programm

Seminari I pooles andsime kuulajatele ülevaate, mil moel Eestis keskkonnahoidlikke sündmusi korraldatakse, milliseid lahendusi ning teenuseid on võetud kasutusele, millest planeerimisel ning valikute tegemisel lähtume ning missuguseid üritusi saab võtta eeskujuks. Arvestades auditooriumi, andsime ka taustateadmisi sellest, kuidas Eestis on jäätmekäitlus ja omavalitsuste tegevus sel suunal korraldatud.

Osalejate tagasiside põhjal on kõige keerulisem keskkonnahoidlike lahendusi võtta kasutusele energia ja transpordi valdkonnas.


Koolituspäeva II pool koosnes praktilistest grupitöödest, kus osalejad töötasid esimeses osas saadud teadmiste ning oma kogemuste pinnalt välja lahendusi, mida saaks Pihkva piirkonnas kasutusele võtta.

Tartu seminari programm

Seminari I osas jagasime põhjalikult Acento kogemusi, kuidas keskkonnahoidlikest sündmustest mõelda, millest lähtuvalt astuda esimesi samme, milliseid riske peab silmas pidama. Samuti andsime ülevaate praktilistest näidetest ning kogemustest.

Soojendusharjutused said osalejad väljendada mõtteid, mida nende jaoks tähendab keskkonnasõbralik üritus.

Tartu Loodusmaja tutvustas keskkonnsõbralike ürituste korraldamise juhendit, Keskkonnaministeerium andis ülevaate ühekorraplasti direktiivist ning Võru linnavalitsus tutvustas enda kogemust ja samme keskkonnahoidlikuma ürituste korralduse suunas.

Töötubades said osalejad maailmakohviku formaadis jagada kogemusi ning arendada ideid neljas valdkonnas:

  • mida saavad KOVd ära teha keskkonnahoidlike ürituste arenguks

  • missuguseid partnerlusi, koostööformaate ning uusi / edasi arendatud teenuseid ürituste korraldajad vajavad, et liikuda keskkonnahoidlike ürituste suunas

  • mida festivalide/sündmuste korraldajad saavad ise esimeste sammudena ette võtta

  • millest võiks koosneda kultuurikorraldajate hea tava keskkonnahoidlikuks sündmuste korraldamiseks.