Aeg: 5. ja 18. mai (kumbki 5 h) + 10 h ulatuses mentorlust kõigile osalevatele sündmustele + analüüsiseminar 22. november 2021

Formaat: online koolituspäevad + online ja kohapealsed mentorluskohtumised

Osalejate arv: 26 osalejat (9 sündmust)


Koolitusprogramm oli osa rahvusvahelisest URBACT koostööprojektist „Food Corridors“, mida Eestis vedas Tartumaa Arendusselts. Meie meeskond lõi sisu projektis olevale rohefestivali pilootprogrammi koolitusosale.

Koolituste eesmärgiks oli aidata sündmustekorraldajatel luua oma roheplaan - seada oma sündmuse jaoks olulised ja saavutatavad rohe-eesmärgid, tegevused ja mõõdikud.

Esimesel koolituspäeval andsime ülevaate, mis on sündmuste erinevad keskkonnamõjud ja valdkonnad. Grupitööde käigus said osalejad seostada saadud teadmisi konkreetselt oma festivalidega pannes kirja, millised nende jaoks olulisemad tegevused ja suunad on ning kaardistades kõigile ühiseid väljakutseid ja lahendusi.

Kahe koolituspäeva vahepeal tuli osalejatel täita esimesed küsimused oma roheplaanis - põhimõtted, üldine keskkonnamõjude kaardistus ja esmased eesmärgid. Iga sündmuse korraldusmeeskonnale oli kogu progammis ette nähtud 10 h mentorlust, mida oli võimalik kasutada juba kahe koolituspäeva vahepeal.

Teisel koolituspäeval andsid osalejad kõigepealt ülevaate oma esialgsetest roheplaanidest ning said tagasisidet. Koolituse põhiosa keskendus mõõdikutele ja andmetele ning keskkonnategevuste kommunikatsioonile. Grupitöödes said osalejad harjutada keskkonnamõõdikute seadmist ning teha algust kommunikatsiooni osaga oma roheplaanis.

Kolmandal koolituspäeval novembris tegid Rohefestivali pilootprogrammis osalevate sündmuste esindajad kokkuvõtteid ja tutvustasid oma tegevusi. Võrdlesime roheplaane ja vaatlesime, millised eesmärgid täideti ja millised jäid saavutamata ning miks. Tartumaa arendusseltsi poolt anti ülevaade kommunikatsiooni tegevustest.

Koolituse tagasisides tõid osalejad välja, et koolitus oli nende jaoks praktiline, reaalse kasuteguriga, arusaadav ja konkreetne. Osalejate sõnul aitas personaalne mentorlus neil roheplaane ellu viia ja keskkonnahoiu põhimõtteid järgida. Rohefestivali programmis osalenud Tartu LV kultuuriosakonna juhataja Marleen Viidul: "Acento mentorlus ja koolitused olid väga suureks ja praktiliseks toeks nii Autovabaduse Puiestee roheplaani koostamisel kui ka selle elluviimisel."