sTARTUp Day 2021 keskkonnahoidlikkuse kontseptsioon ja elluviimine

Aeg: 26.-27.08.2021

Osalejate arv: 2600 kohapeal

Koht: Eesti Rahva Muuseum, Tartu


Acento tiim koostas sTARTUp Day’le tervikliku nägemuse suure ärifestivali keskkonnahoidlikumaks korraldamiseks. Kontseptsioon kattis kõiki peamisi keskkonnahoidlikkuse valdkondi, kuid keskendusime peamiselt jäätmetekke vähendamisele (sh korduskasutusele), jäätmekäitlusele ning erinevate ressursside raiskamise/kao vähendamisele. Arvestada tuli ka COVID-19st tulenevate piirangutega.

Tegime tööd kolmes etapis: 1) kontseptuaalse raamistiku loomine koos konkreetsete ettepanekutega, 2) partnerite leidmine ja kokkulepped nendega, 3) plaanide praktiline elluviimine koostöös sTARTUp Day tiimi ja partneritega, sh keskkonnavaldkonna andmete kogumine.

Olulisimad keskkonnahoidlikkuse tegevused ning arendused:

 • Tervikliku kontseptsiooni loomine järgnevate tegevussuundade lõikes: jäätmetekke vähendamine ja jäätmekäitlus, toitlustus, transport, energia ja ressursikasutus, mõju toimumispaigale.

 • Jäätmetekke vähendamine: keelatud oli igasuguste ühekordse kasutusega meenete, flaierite ja kinkide jagamine, lavade disainis ja ülesehituses kasutati juba varasemalt kasutusel olnud materjale ja elemente, enamust neist saab ka edaspidi uuesti kasutada, külastajate kaelapaelad koguti tagasi edaspidiseks korduskasutuseks.

 • Esmakordselt pakuti sTARTUp Dayl sööke ja jooke ainult korduskasutatavatest nõudsest (nii konverentsipäevadel kui õhtusel peol Lodjakojas), milleks oli kasutusel Bringpacki ringlussüsteem koos tagastusautomaatidega.

 • Nii külastajatelt kui kauplejatelt, demo- ja partneraladelt koguti jäätmeid liigiti, korraldati liigiti äravedu ning jäätmekoguste analüüs. Liigiti kogumist toetas selge sildistus ja läbivalt sarnane tähistusgraafika.

 • sTARTUp Dayl ei müüdud pudelivett, küll aga oli mugavalt kättesaadavaks tehtud puhas kraanivesi (puhtad korduskasutustopsid veejaamade juures tasuta kasutamiseks).

 • Festivali kommunikatsioon hõlmas muuhulgas keskkonnasõbralike transpordiviiside tutvustamist kohale jõudmiseks ning ka teisi juhtnööre keskkonnahoidlikuks käitumiseks.

Tulemused:

 • Hinnanguliselt tekkis 2021. aasta sTARTUp Day’l 4x vähem (3x vähem inimese kohta) segaolmejäätmeid kui 2020. aasta festivalil.

 • Tänu Bringpacki korduskasutusnõudele ja tagastussüsteemile vältisime sTARTUp Day konverentsil ja peol ligi 7000 ühekordse nõu kasutamist (topsid, toiduanumad, söögiriistad).

 • Koostasime praktiliselt kasutatavad juhendmaterjalid ja eeskirjad, millega partnerid ja tiimiliikmed arvestasid (ehk kokkulepitud reegleid ei rikutud) ning mida saab tulevikus edasi arendada.

 • Kogusime võimalikult täpsed andmed jäätmehulkade, kasutatud pandinõude, tarbitud energiakoguse kohta, et muuta aastate lõikes tulemused võrreldavaks.

 • Külastajate tagasisideküsitluse põhjal tõusis hinnang keskkonnategevustele 8,6 punktini 10st (aastal 2020 oli 8,1). Sellega oli keskkonnahoidlikkus üks kolmest kõige kõrgemalt hinnatud aspektist sTARTUp Day 2021 festivalil.

Tagasiside sTARTUp Day 2017-2021 juhilt Marili Vihmannilt: “sTARTUp Day 2021 tegi väga suure sammu edasi keskkonnasõbralikkuse suunas ja seda tänu Acentole. Nende kogemus, tahe kaasa mõelda ja professionaalne tegutsemine tegi meie elu palju lihtsamaks. Sellist teenust olen ürituskorraldajana ise väga kaua oodanud ja rõõm on näha, et seda teostavad inimesed, kellel silmad säravad."